Over kleurchef | Contact | Tarieven | Help | Colorjinn | Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Kleurchef.nl

 

Artikel 1 - Colorjinn
Kleurchef.nl is een dienst die wordt aangeboden door Colorjinn B.V. te Amsterdam.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden van Colorjinn B.V. van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Colorjinn B.V. worden aangeboden via kleurchef.nl.

Artikel 3 - Duur
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
Colorjinn B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van kleurchef.nl, tenzij het betreft schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Colorjinn B.V.

Artikel 5 - Prijzen
5.1 - Alle prijzen zijn exclusief btw, alsmede eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen.
5.2 - Alle prijzen en tarieven zullen steeds zijn vastgelegd in Euro's, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 - Betaling
Colorjinn levert pas een bewerkte foto aan een gebruiker nadat betaling heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen tussen Colorjinn en gebruiker.

Artikel 7 - Geschillen
7.1 - Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
7.2 - Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter, waaronder begrepen de President van de Rechtbank in kort geding te Amsterdam.
7.3 - Bij geschillen over de uitleg van deze leverings voorwaarden indien deze voorwaarden ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

 
Colorjinn©2008